WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.02.13


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 09.02.2017r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.02.23


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania
Zmienione załączniki - wersja edytowalna


2017.02.24


Sytuacja majatkowa - cd do odpowiedzi


2017.03.08


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedź i zmiana SIWZ


2017.03.17


Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp


2017.05.12


Unieważnienie pak nr 1,3,5,17,10,20


2017.06.27


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 2,4,8,10,16,22,23,25,27,28,29


2017.07.07


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Unieważnienie pakietu nr 6


2017.07.07


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP


2017.07.13


Zamawiający informuje, że powrócił do czynności w zakresie pakietu nr 29


  2017.07.20


  Zamawiający informuje, że powrócił do czynności w zakresie pakietu nr 18
  Unieważnienie pakietu nr 18


   2017.07.26


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych