WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.01.25


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 23.01.2017r.


2017.01.27


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.03.03


Zmiana SIWZ
Zmiana ogłoszenia


2017.03.13


Odpowiedzi na pytania


2017.03.20


Odpowiedzi na pytania


2017.03.24


Informacja z otwracia ofert z dnia 22.03.2017 r.


2017.05.15


Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp w zakresie Pakietu 2, 3, 9.


2017.06.13


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 1


2017.07.05


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietów 4 - 8, 10 - 14


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych