WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
UWAGA: Zmiana na: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań cytogenetycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.01.02


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 29.12.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


2017.02.02


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
Zmieniony Formularz cenowy - Załącznik nr 2a do SIWZ
Zmienione załączniki do SIWZ - Załącznik nr 1,2,3,4,5,6


2017.02.21


Informacja z otwracia ofert z dnia 20.02.2017 r.


2017.02.28


Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp w zakresie Pakietu 2


2017.05.16


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w zakresie Pkaietu 1,3,6,7


2017.06.02


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 5


2017.06.19


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 4 i 4A


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych