WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzetu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (VI) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.12.28


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 23.12.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.01.17


Ogłoszenie zmian lub dodtakowych informacji
Zmiana SIWZ


2017.02.03


Informacja z otwarcia ofert


2017.03.14


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 oraz unieważnieniu postępowania na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych