WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu (V) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.12.16


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 14.12.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.01.16


Odpowiedzi na pytania oraz zmina SIWZ


2017.01.17


Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Zmina SIWZ


2017.01.25


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2017.02.23


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 oraz unieważnieniu postępowania na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych