WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.12.09


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 07.12.2016r


2016.12.12


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


2017.01.13


Zmiana ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert


2017.01.19


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
Zmieniony formularz cenowy - Załącznik nr 2a do SIWZ
Zmienione Załączniki 1,2,3,4,5,6,7,8


2017.02.08


Informacja z otwarcia ofert


2017.03.21


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, w zakresie Pakietu 4,7,18,19


2017.06.08


Sprostowanie informacji z otwarcia ofert w zakresie Pakietu 7
Uchylenie czynności unieważnienia w zakresie Pakietu 7


2017.07.05


Sprostowanie informacji z otwarcia ofert


2017.07.12


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 3,6,7,8,9,10,11,13,14,15 na podstawie art.92 ust. 1 ustawy PZP


2017.08.04


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 1,2,5,12,16,17,20,21 na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych