WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.12.09


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 07.12.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.01.13


Modyfikacja treści SIWZ


2017.03.15


Informacja o unieważnieniu postępowania zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.7 uPzp


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych