WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.11.14


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 09.11.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
Załącznik nr 2a - wersja edytowalna


2016.12.09


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi i modyfikacja treści SIWZ


2017.01.03


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.01.16


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.01.26


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Zmodyfikowane załączniki w wersji edytowalnej


2017.02.20


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na ptyania i modyfikacja SIWZ


2017.03.14


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2017.07.04


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych