WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.07.27


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano w dniu 25.07.2016r
Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia


2016.09.07


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.09.08


Odpowiedzi na pytania


2016.09.15


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.10.26


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1 -pakiety nr 1,5,6,7
Zamawiajacy unieważnia przedmiotowe postepowanie zgodnie z dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie pakietu nr 2,4,10,11,12
Zamawiajacy unieważnia przedmiotowe postepowanie zgodnie z dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie pakietu nr 3,13


2016.11.03


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1 -pakiety nr 8,9


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych