WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu (IV) oraz sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – II Klinika Urologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.07.27


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano w dniu 25.07.2016r


2016.08.01


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.11.04


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP


2016.11.04


Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe w zakresie Pakietów nr 1, 3, 4 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych