WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej
10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - alergenów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.07.27


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 25.07.2016r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.08.09


Modyfikacja treści SIWZ


2016.09.05


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ
Załącznik nr 9 po modyfikacji
Załącznik nr 2 po modyfikacji


2016.09.07


Odpowiedzi na pytania


2016.09.15


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych