WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej
209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.07.18


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED 15.07.2016r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.08.23


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2016.08.31


Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy i formularz oferty


2016.11.18


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP , w zakresie Pakietów 4,12A, 15B, 15C, 18,18A, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 30
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 24.


2016.11.23


Sprostowanie informacji o wyborze oferty z dnia 18.11.2016


2016.12.13


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP , w zakresie Pakietów 2,3,5,10,11,12,13,14,15,15A,16,17,19,21,25,27,28


2016.12.21


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP , w zakresie Pakietu 1


2016.12.23


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP , w zakresie Pakietu 6,7,8,9


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych