WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy materiałow szewnych i materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.07.15


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano w dniu 13.07.2016 r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.08.11


Odpowiedzi na pytania
załacznik nr 2 po zmianach


2016.11.03


Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietów nr 4 - 7 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamwień publicznych


    2016.11.24


    Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1
    Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 43 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamwień publicznych


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych