WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych – import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.07.11


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 07.07.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
Formularz cenowy - wersja edytowalna
JEDZ - wersja edytowalna


2016.08.29


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ


2016.09.19


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowidzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ


2016.11.30


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych