WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego i rękawic dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.07.11


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano w dniu 07.07.2016r
Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia


2016.07.13


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.08.10


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.08.31


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.09.05


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania
Zmieniony załącznik wersja edytowalna


2016.09.15


Odpowiedzi na pytania


2016.09.28


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedź na pytanie
Zmieniony załącznik wersja edytowalna


2016.09.30


Zmiana SIWZ
Zmieniony załącznik -wersja edytowalna


2016.12.12


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1 - pakiety nr 7,8,10


2017.01.04


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1 -pakiety nr 5,11,12
Zamawiajacy unieważnia przedmiotowe postepowanie zgodnie z dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie pakietu nr 6
Zamawiajacy unieważnia przedmiotowe postepowanie zgodnie z dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie pakietu nr 9,14,


2017.01.11


Powrót do czynności oceny ofert - pakiet nr 5


2017.01.31


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1
Zamawiajacy unieważnia przedmiotowe postepowanie zgodnie z dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie pakietu nr 3


2017.02.15


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych