WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatu do zabiegów w niedokrwieniu – opaska pneumatyczna dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.07.07


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 05.07.2016r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.07.08


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2016.07.28


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2016.08.25


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych