WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.07.01


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 29.06.2016r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.08.08


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.08.31


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.09.07


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania
Zmieniony załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2016.09.27


Odpowiedzi na pytania


2016.09.30


zmiana ogłoszenia
Odpowiedź na pytanie i zm siwz


2016.10.07


zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.10.10


zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.10.24


odpowiedzi na pytania


2016.10.31


Zmieniony załacznik wersja edytowalna


2017.02.10


Zamawiajacy unieważnia przedmiotowe postepowanie zgodnie z dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie pakietu nr 1,2,3


  2017.04.25


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1
  Zamawiajacy unieważnia przedmiotowe postepowanie zgodnie z dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie pakietu nr 4


  2017.05.05


  Zamawiający informuje, iż powraca do etapu oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu w zakresie pakietu nr 5


  2017.05.16


  Zamawiający informuje, iż powraca do etapu oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu w zakresie pakietu nr 6


  2017.06.08


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1
  Zamawiajacy unieważnia przedmiotowe postepowanie zgodnie z dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie pakietu nr 6


  Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
  w ramach postępowań przetargowych