WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 209 000 EURO na dostawę urządzeń medycznych w postaci: asystora kaszlu oraz zestawu do kruszenia kamieni nerkowych na drodze przezskórnej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.06.20


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 16.06.2016r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.07.22


Odpowiedzi na pytania


2016.09.12


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych