WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na kompleksową usługę żywienia pacjentów i personelu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.05.20


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 17.05.2016r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.05.31


Zawiadomienie o złożeniu odwołania zgodnie z art. 185 ust. 1


2016.06.03


Ogłoszenie o zmianie ogłszenia
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2016.06.13


Ogłoszenie o zmianie ogłszenia
Zmiana treści SIWZ


2016.06.28


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych