WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 209 000 EURO na dostawę urządzeń medycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.04.15


Ogłoszenie o zamówieniu


2016.04.20


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.05.23


Odpowiedzi na pytania


2016.06.10


Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, w zakresie Pakietu nr 2 zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 1 oraz pakietu nr 4 zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 4


    2016.07.14


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietów 1,3


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych