WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.04.15


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano w dniu 15.04.2016r


2016.04.20


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.06.10


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2016.06.23


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2016.07.06


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2016.07.14


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2016.08.30


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - PAKIET NR 20


2016.10.25


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - PAKIETY NR 1 - 19


2016.10.25


Zamawiajacy infomuje, że unieważnił postępowanie w zakresie pakietów nr 1, 4, 5, 7, 9, 12, 13 - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp
Zamawiajacy infomuje, że unieważnił postępowanie w zakresie pakietu nr 15 - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych