WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 209 000 EURO
na kompleksowy pogwarancyjny serwis tomografu komputerowego Somatom Sensation Open wraz ze stacją Syngio Multimodality Work Place dla Zakładu Teleradioterapii dla WSS
im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.04.15


Ogłoszenie o zamówieniu


2016.04.20


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.05.24


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2016.06.20


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych