WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.04.15


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano w dniu 15.04.2016r


2016.04.21


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2016.06.02


odpowiedzi na pytania
zmiana ogłoszenia
zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy


2016.09.21


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 4,6,8,10
Postepowanie zostało uniewaznione w zakresie Pakietu 3 i 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP


2016.09.29


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 1,2,9
Postępowanie zostało uniewaznione w zakresie Pakietu 7 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych