WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.03.25


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano w dniu 25.03.2016r


2016.03.30


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.05.09


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.05.18


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi


2016.05.24


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi
Zmieniony formularz ofertowy


2016.07.20


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych