WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.03.25


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano w dniu 25.03.2016r


2016.03.30


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.05.05


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.05.13


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.05.18


Odpowiedzi na pytania


2016.05.24


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.07.20


Zamawiajacy unieważnia przedmiotowe postepowanie zgodnie z dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie pakietu nr 1,2,4,5,6.


    2016.07.27


    Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych