WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.03.24


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano w dniu 24.03.2016r


2016.03.29


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.04.29


Zmiana ogłoszenia
odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ


2016.04.29


pismo -stan


2016.05.10


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiet nr 1


2016.06.22


Zamawiajacy unieważnia przedmiotowe postepowanie zgodnie z dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie pakietu nr 2 i 3


    2016.07.07


    Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych