WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.03.21


Ogłoszenie o zamówieniu


2016.03.23


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.04.29


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedź na pytanie i zmiana SIWZ


2016.05.05


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedź na pytanie i zmiana SIWZ


2016.05.18


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedź na pytanie i zmiana SIWZ


2016.08.05


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych