WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 209 000 EURO na dostawę odczynników laboratoryjnych dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.03.04


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do TED w dniu 04.03.2016r.


2016.03.07


Zmiana ogłoszenia wysłane do TED w dniu 07.03.2016 r.


2016.03.09


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.04.11


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania


2016.06.23


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietów 1,2,3,4,6
Pozstępowanie zostało unieważnione w zakresie Pakietu 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych