WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.02.29


Ogłoszenie o zamówieniu


2016.03.02


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2016.04.07


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ i odpowiedzi na pytania
Załącznik nr 2 po modyfikacji- wersja edytowalna
Załącznik nr 8 po modyfikacji - wersja edytowalna


2016.06.20


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1
Zamawiajacy unieważnia przedmiotowe postepowanie zgodnie z dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie pakietu nr 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych