WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.02.12


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 12.02.2016r


2016.02.17


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.03.23


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania
Zmieniony załącznik w wersi edytowalnej


2016.04.06


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.04.14


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.04.28


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiet nr 4


2016.06.09


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiet nr 1


2016.06.21


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiet nr 3
amawiajacy unieważnia przedmiotowe postepowanie zgodnie z dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie pakietu nr 2 i 5


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych