WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na kompleksową usługę żywienia pacjentów i personelu WSS im. M Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.12.23


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane w dniu 23.12.2015r


2015.12.28


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.01.05


Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu


2016.01.07


Zawiadomienie o złożeniu odwołania zgodnie z art. 185 ust. 1


2016.01.13


Zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu


2016.02.15


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


2016.02.26


Zawiadomienie o złożeniu odwołania zgodnie z art. 185 ust. 1


2016.04.08


Informacja o powtórzeniu czynności
Informacja o unieważnieniu postępowania


2016.04.19


Zawiadomienie o złożeniu odwołania zgodnie z art. 185 ust. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych