WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na pogwarancyjny kompleksowy 4 letni serwis urządzeń będących wyposażeniem Pracowni PET Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.12.02


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do TED w dniu 02.12.2015r.


2015.12.07


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.01.05


Odpowiedzi na pytania
Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ
Zmieniony Załącznik nr 3 do Umowy


2016.02.17


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych