WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.10.16


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 16.10.2015r


2015.10.21


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.12.01


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych