WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.10.05


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane w dniu 05.10.2015 r.


2015.10.12


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.10.19


Odpowiedzi na pytania


2015.10.26


Odpowiedzi na pytania


2015.12.18


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


2015.12.18


Postępowanie w zakresie pakietu nr 2 i 3 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych