WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 EURO na dostawę dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologii Ogólnej Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.09.22


Ogłoszenie o zamówieniu


2015.09.28


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2015.11.13


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2015.10.16


Odpowiedzi na pytania i Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2015.12.28


Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z dyspozycją:
- art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. w zakresie pakietu nr 1 oraz 3


2016.02.16


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 w zakresie pakietu nr 2, 4 oraz 5


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych