WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.09.07


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane w dniu 07.09.2015 r.


2015.09.10


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.09.29


odpowiedzi + modyfikacja SIWZ


2015.10.02


zmiana SIWZ


2015.10.13


odpowiedzi


2015.10.16


odpowiedzi + zmiana SIWZ
ogloszenie - Zmiana


2015.10.21


odpowiedzi


2015.10.29


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych