WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzetu kardiologicznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.08.28


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 28.08.2015r


2015.09.02


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - word
Załacznik nr 2 -excell


2015.09.07


Zmiana ogłoszenia


2015.10.08


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedż na pytanie i zmiana SIWZ


2015.11.04


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych