WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.08.24


Ogłoszenie o zamówieniu


2015.08.28


SIWZ
SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2015.10.20


Odpowiedzi na pytania do SIWZ


2015.10.29


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ
Zmodyfikowany załącznik nr 2 -wersja edytowalna


2015.12.11


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 1
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w zakresie pakietu nr 3 i 6


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych