WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę odczynników i sprzętu drobnego do badań pilnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, sprzętu drobnego do badań w serologii transfuzjologicznej i do badań w Banku Komórek Krwiotwórczych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.08.14


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do TED w dniu 14.08.2015r.


2015.08.19


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.09.11


Odpowiedzi na pytania
Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ - Oferta
Zmieniony Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy


2015.11.12


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie Pakietu 1 i 2


2015.11.26


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie Pakietu 3


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych