WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na usługę serwisu bez części tomografu komputerowego Aquilion o SN: A3512039, aparatu RTG Ulitimax
o SN: 99D0542434, aparatu RTG Combi Elevator o SN: 5356 i wykonanie 16 przeglądów technicznych tomografu komputerowego Aquilion RXL o SN: UCB12Z2055 zgodnie z zaleceniami producenta dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.07.30


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do TED w dniu 30.07.2015r.


2015.08.04


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


2015.08.20


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna


2015.08.26


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie


2015.10.06


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych