WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na usługę transportu krwi i jej składników oraz wyników badań pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.07.13


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do TED w dniu 13.07.2015r.


2015.07.20


Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia


2015.08.13


Odpowiedzi na pytania


2015.09.22


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych