WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Regionalnego Ośrodka Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.10.07


Ogłoszenie o zamówieniu


2015.07.15


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.08.19


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2015.08.26


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2015.10.20


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp
Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych