WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę odczynników do badań cytogenetycznych dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.07.08


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane w dniu 08.07.2015 r.


2015.07.13


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.08.14


Opowiedzi na pytania
Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ
Zmieniony Załącznik nr 8 do SIWZ


2015.09.18


Postępowanie zostało unieważnione w zakresie Pakietu 1,3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP


    2015.10.09


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 2,4,5,6 na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych