WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.07.02


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane w dniu 02.07.2015 r.


2015.07.07


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.08.11


zmiana terminu skladania ofert - pismo
ogłoszenie - Zmiana


2015.08.12


odpowiedzi + modyfikacja SIWZ
ogłoszenie - Zmiana


2015.09.29


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 - dotyczy pakietu 1,4,5,7C
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 - dotyczy pakietu 7A


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych