WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.07.02


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane w dniu 02.07.2015 r.


2015.07.07


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


2015.08.06


Zmiana ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert


2015.08.14


Zmiana ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert


2015.08.24


Zmiana ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert


2015.08.28


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Zmieniony wzór umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ


2015.09.03


Zmiana ogłoszenia
Sprostowanie do odpowiedzi na pytania


2015.10.30


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 2,6,11,12,21,22,31


2015.11.09


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 3,7,13,16,25,30


2015.11.23


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 23


2015.11.25


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 4,9,10,15,18,19,24,26,27
Postępowanie zostało unieważnione w zakresie Pakietu 29 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP


2015.11.26


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 1,5,8,14,17,20,28


2015.11.27


Powtórzenie czynności w Pakiecie 28
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 28


2015.12.07


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy PZP w zakresie Pakietu 31


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych