WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania dokumentacji projektowej – adaptacja pomieszczeń na archiwum po byłej ziemniaczarni WSS
im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.06.25


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane w dniu 25.06.2015r.


2015.06.30


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.09.02


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych