WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.06.23


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane w dniu 23.06.2015r.


2015.06.29


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.07.10


Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2015.07.23


Odpowiedzi na pytania


2015.08.25


Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1
w zakresie pakietów nr 3, 5 i 6


    2015.09.16


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych