WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.05.15


Ogłoszenie o zamówieniu


2015.05.20


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2015.06.19


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ
Załącznik nr 2 po modyfikacji w zakresie pakietu nr 13


2015.07.10


Modyfikacja SIWZ


2015.07.30


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z dyspozycją:
- art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. w zakresie pakietu nr 5, 6
- art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. w zakresie pakietu nr 8, 9, 11, 14
- art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. w zakresie pakietu nr 13


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych