WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.05.08


Ogłoszenie o zamówieniu


2015.05.18


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2015.05.18


Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2015.06.23


Odpowiedzi na pytania


2015.08.21


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietów: 2,6,11,12,13,14,16,17,18,20,22,23
Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z dyspozycją:
- art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. w zakresie pakietu nr 1, 3, 4,


2015.09.01


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietów: 5, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 21


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych