WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę urządzeń medycznych w postaci loży laminarnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.05.07


Ogłoszenie o zamówieniu


2015.05.12


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.05.25


Odpowiedzi na pytania


2015.06.01


Odpowiedzi na pytania II


2015.06.12


Odpowiedzi na pytania III
zmiana ogloszenia


2015.06.25


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych